• Register
Področja

Civilno pravo:

 • zastopanje v vseh civilnih sodnih postopkih,
 • vlaganje odškodninskih zahtevkov,
 • sestavljanje različnih pogodb ,
 • zapuščinske zadeve,
 • zastopanje v nepravdnih postopkih,
 • zastopanje v postopkih razveze zakonske zveze in povezanimi postopki,
 • zemljiškoknjižne zadeve,
 • izvršilne zadeve,


Gospodarsko pravo:

 • zastopanje v gospodarskih sporih,
 • sestavljanje gospodarskih pogodb,
 • pravo gospodarskih družb,
 • zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije


Delovno pravo:

 • svetovanje in zastopanje delodajalcev,
 • svetovanje in zastopanje delavcev,


Upravno pravo:

 • različni upravni postopki,
 • davčni postopki,
 • postopek upravnega spora


Ustavno pravo:

 • vlaganje pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti predpisov ali splošnih aktov,
 • vlaganje ustavnih pritožb,
 • vlaganje predlogov za zadržanje predpisov in predlogov za izdajo začasnih odredb


Pravo prekrškov in kazensko pravo:

 • zagovarjanje obdolžencev v postopkih pred prekrškovnimi organi in sodiščem,
 • zastopanje oškodovancev v postopkih pred prekrškovnimi organi in sodiščem,
 • vlaganje vlog in pravnih sredstev v teh postopkih,
 • vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov