• Register
Vizitka

Registrsko sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani,

 

Štev. registrskega vložka: 1/25001/00,

 

Družba vpisana v sodni register dne 27.12.1993 pod Srg 1993/09508,

 

Osnovni kapital 10.000,00 EUR,

 

Matična številka 5818036,

 

ID za DDV SI64354792 – družba je zavezanec za DDV,

 

Transakcijski račun IBAN SI56 2222 2001 3391 971,

 

Fiduciarni račun IBAN SI56 6100 0000 1510 443