• Register
Civilno pravo

  • zastopanje v vseh civilnih sodnih postopkih
vlaganje tožb,  pripravljalnih vlog, rednih in izrednih pravnih sredstev,  predlogov za izdajo začasnih odredb in drugo

  • vlaganje odškodninskih zahtevkov
vlaganje odškodninskih zahtevkov za premoženjsko in nepremoženjsko  škodo, in sicer zlasti za škodo v prometnih nesrečah, delovnih nezgodah idr. škodo

  • sestavljanje različnih pogodb
prodajne, darilne, menjalne, o ustanovitvi služnosti, o razdružitvi solastnine, najemne in druge pogodbe med živimi in pogodbe za primer smrti

  • zapuščinske zadeve
svetovanje in sestavljanje oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih

  • zastopanje v nepravdnih postopkih
zastopanje in svetovanje v postopkih za ureditev razmerij med solastniki, v postopkih za delitev stvari in skupnega premoženja, postopkih za ureditev mej, postopki za ureditev nujne poti in v drugih nepravdnih postopkih

  • zastopanje v postopkih razveze zakonske zveze in povezanimi postopki
vlaganje tožb,odgovorov na tožbe, vlaganje preživninskih zahtevkov, sestava predlogov za razvezo zakonske zveze, predlogov o razdružitvi skupnega premoženja, zahtevkov za ureditev stikov in drugo

  • zemljiškoknjižne zadeve
vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov, urejanje etažne lastnine, urejanje zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin

  • izvršilne zadeve

vlaganje izvršilnih predlogov in drugih vlog v izvršilnem postopku,zastopanje v postopkih zaradi izterjave dolgov,vlaganje pravnih sredstev zoper izdane sklepe (pritožbe, ugovori,zastopanje na rubežih, javnih dražbah za prodajo zarubljenih stvari,oprava poizvedb o premoženju dolžnikov in drugo